Praktijkopleiding Juridische vaardigheden vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Duur

6 dagen

Groepsgrootte

6 tot 20

Kosten (per persoon)

Op aanvraag

Bestemd voor:

Medewerk(st)ers omgevingsrecht van gemeenten, provincies en regionale uitvoeringsdiensten, belast met het zelfstandig uitvoeren van procedures met betrekking tot vergunningverlening en handhaving en het redigeren van bijbehorende beschikkingen. De opleiding is ook geschikt voor frontoffice medewerkers die een verdiepingsslag willen maken.

Doel:

De deelnemers inzicht verschaffen in de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en overige belangrijke wet- en regelgeving binnen het omgevingsrecht en vaardigheden aanreiken om:

 • De voorbereidingprocedures (de reguliere en de uitgebreide procedure) uit te voeren.
 • Te beoordelen of alle stappen zijn doorlopen, zoals; vooroverleg, zienswijzen, definitieve beschikking, (hoger) beroep en verweer.
 • De procedure melding Activiteitenbesluit uit te voeren en eventuele maatwerkvoorschriften op te leggen.
 • Een vergunningcheck uit te voeren met het omgevingsloket online.
 • Handhavingsbeschikkingen te redigeren, zoals procedures voor last onder bestuursdwang en last onder dwangsom.
 • Zienswijzen te weerleggen.
 • De wetgeving in een breder perspectief te plaatsen, dat wil zeggen rekening houden met planologische (on)mogelijkheden, bestemmingsplannen, projectuitvoeringsbesluiten, structuurvisies, aanleg- en bouwvergunningen, natuurwetgeving en dergelijke.

Inhoud cursus:

Onderwerpen die tijdens de opleiding behandeld worden zijn:

 • Inleiding omgevingsrecht.
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

  – Opzet en inhoud.
  – Afstemmingsregelingen Activiteitenbesluit en Waterwet.
  – Besluit en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Bor en Mor).
  – Omgevingsloket Online (OLO).

 • Algemene Wet bestuursrecht; systematiek / relevante hoofdstukken.
 • Aanvraag vergunning, melding en bijbehorende procedures (hiertoe behoren het onderkennen van de product/vraagcombinatie van de klant en daarmee het correct uitvoeren van alle (deel)aspecten binnen het omgevingsrecht).
 • Wet milieubeheer: relevante hoofdstukken en artikelen.
 • Activiteitenbesluit (meldingen, maatwerkvoorschriften), AIM.
 • Waterwet / indirecte lozingen.
 • Wet ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen.
 • Woningwet en Bouwbesluit 2012.
 • Overige Wabo-aspecten; flora- en faunaregelgeving, kappen, slopen, uitwegvergunningstelsel en dergelijke.
 • Weerleggen van zienswijzen.
 • Interpreteren van jurisprudentie.
 • Voorlopige voorziening en verweer.
 • Handhaving en professionalisering.
 • Bezoek aan bedrijf en rechtbank.