VMTL Trainingen en Advies op maat

VMTL is de opleider op het gebied van Veiligheid, Milieu, Transport en Logistiek. Door onze jarenlange ervaring in het verzorgen en ontwikkelen van cursussen en opleidingen hebben wij een specifieke expertise ontwikkeld, waardoor wij er van overtuigd zijn u opleidingswensen snel en praktisch in te kunnen vullen.

CURSUS AANBOD

Veiligheid

bestemd voor alle uitvoerende medewerkers die werkzaam zijn, of gaan werken bij, een organisatie die een gecertificeerd veiligheidszorgsysteem (VCA) hanteert.

vca vol dagcursus

Deze cursus is bestemd voor alle uitvoerende medewerkers die werkzaam zijn, of gaan werken bij, een organisatie die een gecertificeerd veiligheidszorgsysteem (VCA) hanteert.

Veilig in besloten ruimtes werken

cursus is bedoeld voor iedereen die zijn functie is belast met het uitoefenen van toezicht op werknemers die werkzaamheden verrichten in onder andere een besloten ruimten.

Gasmeten (met- en zonder SOG examen)

Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor iedereen die zijn functie is belast met de uitvoering van gasmetingen, die de voorwaarden moeten vaststellen waaronder veilig gewerkt kan worden.

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die de basis cursus Gasmeten hebben gevolgd en het certificaat willen verlengen.

Veilig werken aan wegen, CROW-publicatie 96b

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die werkzaam is op of langs de weg.

Veilig werken in of met verontreinigde grond (DLP)

Voor leidinggevenden of toezichthouders die bij werkzaamheden worden ingezet waarbij sprake kan zijn van verontreinigde grond en/of verontreinigd grondwater.

 

Alle operationele medewerkers die werkzaam zijn in of met verontreinigde grond, grondwerkers, machinisten, assistent uitvoerders, chauffeurs en bodemonderzoeksbureaus moeten deelgenomen hebben aan deze algemene voorlichtingscursus met betrekking tot veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne.

Herkennen van gevaarlijke stoffen

Medewerkers die in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen. In deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het herkennen van gevaarlijke stoffen.

 

asbest herkennen SOG

Medewerkers die beroepsmatig met asbesthoudend materiaal in aanraking kunnen komen, asbestverdachte materialen te doen herkennen in hun specifieke toepassingen in gebouwen, bouw- en sloopafval en aan boord van schepen.

laagspanning vakbekwaam persoon

Voor werknemers die periodiek werkzaamheden verrichten of gaan verrichten in relatie tot een veilige elektrische bedrijfsvoering, bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden, kleine uitbreidingen en geïnstrueerd moeten worden zoals aangegeven in de norm NEN-EN 50110 / NEN 3140.

atex cursus

Deze cursus is onder andere bestemd voor alle medewerkers en werknemers die in een gas- of stofexplosie gevaarlijk gebied werken, maar niet ingrijpen in, of werken aan, de installatie zelf.

bescherming in explosieve atmosferen

Werknemers die ingrijpen in installaties in explosiegevaarlijke gebieden, zoals installatie- en onderhoudspersoneel, testen, in bedrijfstellen, inspecteren, werkvoorbereiders en technisch leidinggevenden.

EENDAAGSE VCA CURSUSSEN

BASIS en VOL-VCA! € 195,- (all-in)

Dinsdag 24 januari 2023 Haarlem
Dinsdag 28 februari 2023 Haarlem
Dinsdag 28 maart 2023 Haarlem
Donderdag 20 april 2023 Haarlem
Donderdag 25 mei 2023 Haarlem
Dinsdag 27 juni 2023 Haarlem

CURSUS AANBOD

Milieu

cursus basis omgevingsrecht

bestemd voor medewerk(st)ers van regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, politie en bedrijven.

Frontoffice medewerkers, die voor hun werkzaamheden moeten beschikken over brede kennis van het omgevingsrecht. Ook interessant voor degenen die pas kort in het omgevingsrecht werkzaam zijn.

vergunningverlening toezicht

Medewerk(st)ers omgevingsrecht, belast met het zelfstandig uitvoeren van procedures met betrekking tot vergunningverlening en handhaving en het redigeren van bijbehorende beschikkingen.

cursus bestuursrechtelijke handhaving

Toezichthouders, vergunningverleners, juristen en (administratief) juridisch medewerk(st)ers op gebied van omgevingsrecht, werkzaam bij omgevings-diensten, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.

opslag gevaarlijke stoffen

Medewerkers van omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, bedrijven en adviesbureaus, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met opslag van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven.

Medewerk(st)ers vergunningverlening van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten, provincies, gemeenten en adviesbureaus. De cursus richt zich zowel op technische als op juridische medewerk(st)ers.

Medewerkers van gemeenten, regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten en provincies, werkzaam binnen het omgevingsrecht, en tevens medewerkers van adviesbureaus en milieu-coördinatoren van bedrijven.

cursus bodembeschermende voorzieningen nrb

Toezichthouders, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en juridisch medewerkers omgevingsrecht, werkzaam bij regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, provincies of gemeenten.

vuurwerkbesluit cursus

Medewerkers van regionale uitvoerings- en omgevingsdiensten, provincies, gemeenten, adviesbureaus, politie en brandweer, die bij hun werkzaamheden te maken hebben met vuurwerkregelgeving.

CURSUS AANBOD

Transport

cursus werken met hoogwerker

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die werken met een hoogwerker of deze gaan bedienen.

vorkheftruck cursus

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die regelmatig werkt met een vorkhef- en reachtruck.

hijswerktuig opleiding

Deze cursus is bestemd voor iedereen die regelmatig lasten aanslaat en/of verplaatst met (diverse) hijswerktuigen.

CURSUS AANBOD

Logistiek

Bestemd voor: Medewerkers die vanuit hun werkzaamheden een beter inzicht willen hebben in de etikettering, werking en omgang met gevaarlijke stoffen.

vorkheftruck cursus

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die regelmatig werkt met een vorkhef- en reachtruck.

VMTL OPLEIDINGEN & ADVIES OP MAAT

Veiligheid, opleiden en samenwerkingsverbanden zijn belangrijke peilers voor VMTL.

Om deze peilers nog steviger neer te zetten zijn wij een intensieve samenwerkings-verband aangegaan met ACE-KAM Consultancy. Samen met ACE-KAM Consultancy kunnen wij onze opdrachtgevers nog breder en intensiever opleiden, adviseren en certificeren.

Certificeren ISO 9001

De meest bekende en ingezette norm voor een kwaliteitszorgsysteem ook wel kwaliteitsmanagementsysteem genoemd. lees meer…

Certificeren ISO 14001

ISO 14001 is een norm die verschillende milieuaspecten in kaart brengt, beheersbaar maakt en handvatten biedt om de milieuprestaties te verbeteren. Lees meer…

Certificeren ISO 45001

Op basis van een al jaren toenemende vraag uit de markt, is er nu eindelijk een internationaal als certificeerbare standaard aangeschreven norm voor Arbo-management: de ISO 45001. Lees meer…